1. Hiệu trưởng:
- Thầy:  Lưu Văn Minh
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Kỹ thuật 
- Điện thoại: 02033 858 668
- Email: 
 

2. Phó Hiệu trưởng:
- Thầy: Phùng Quang Dũng
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Điện thoại: 02033 858 558
- Email: