CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ Ô tô
- Tiếng Anh: Automotive Technology
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3. Về kiến thức:
3.1. Kiến thức chung:
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,  kiến thức trong lĩnh vực Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.
- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.
3.2. Kiến thức chuyên môn
-  Có kiến thức cơ bản về cơ sở nghề, chuyên ngành và phương pháp tổ chức - quản lý sản xuất để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề công nghệ ô tô. 
-  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, của ô tô và xe máy. 
- Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.
- Có kiến thức vận hành và sử dụng hệ thống thiết bị của nghề công nghệ ô tô.
3.3. Kiến thức bổ trợ
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản trình độ B
- Tin học :   Tin học văn phòng trình độ B
4. Về kỹ năng:
4.1. Kỹ năng cứng:                          
- Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.
- Có kỹ năng phân tích, xây dựng quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, xe máy và động cơ đốt trong.
-  Kiểm định được chất lượng của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.
- Có năng lực điều hành một phân xưởng lắp ráp, sửa chữa động cơ đốt trong, ôtô, xe máy.
- Biết thao tác lái xe cơ bản.
- Có khả năng tiếp thu, tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ.
4.2. Kỹ năng mềm:
-Có kỹ năng tổ chức thực hiện và giám sát các quá trình công nghệbảo dưỡng, sửa chữa.
- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Ứng dụng được ngoại ngữ, tin học để nâng cao hiệu quả công việc.
5. Yêu cầu về thái độ:
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể.
- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.
- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, động cơ đốt trong.  
- Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ôtô, xe máy và các thiết bị động lực; các cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy và kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, động cơ đốt trong.
- Làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô.
 - Các trung tâm dạy nghề và các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô - máy động lực.
- Có khả năng tự tạo việc làm.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  
- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ ôtô. 
- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.