1. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức biên soạn chương trình giáo trình các nghề: Cắt gọt kim loại, Hàn, Kỹ thuật Tiện phay; Bào, Cấu tạo ô tô; sửa chữa ô tô… và các môn khác theo sự phân công của nhà trường.

- Tổ chức quản lý các lớp: Hàn, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô… Phân công giáo viên trong khoa làm chủ nhiệm các lớp trực thuộc khoa quản lý.

- Quản lý xưởng thực hành Hàn, Xưởng cắt gọt kim loại, sửa chữa ô tô, gò, nguội, rèn. Đề xuất việc mua sắm các thiết bị cho các xưởng trên đáp ứng yêu cầu đào tạo; dự trù và quản lý vật tư thực hành theo định mức;

- Có trách nhiệm giảng dạy các môn cơ sở như: Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Công nghệ kim loại và các môn khác cho tất cả các lớp theo phân công của nhà trường;

- Đảm bảo thực hiện tốt tiến độ giảng dạy, kế hoạch giáo viên và các quy định của nhà trường.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.
2. Tổ chức bộ máy Khoa Cơ khí:
2.1. Phụ trách khoa:

- Thầy: Hoàng Ngọc Sơn
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Kỹ thuật máy và thiết bị mỏ, dầu khí
- Điện thoại: 0983 344 628

2.2. Tổ môn Công nghệ ô tô:

2.3. Tổ môn Gia công kim loại:

Liên hệ

Email: cokhivhqn@gmail.com