1. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình thuộc các nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp và các môn học do khoa phụ trách.

- Tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn: Điện ký thuật, Điện dân dụng, Điện Tử, Đo lường điện, vật liệu điện, Điện lạnh… và các môn chuyên ngành được nhà trường giao.

- Quản lý các lớp Điện Công nghiệp, Điện tử công nghiệp, phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp do khoa phụ trách;

- Tổ chức quản lý các xưởng thực hành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp. Lập dự trù vật tư, thiết bị phục vụ cho giảng dạy, trên cơ sở kế hoạch tiến độ giảng dạy của từng môn học, xây dựng định mức vật tư thực hành, tổ chức thực hành theo chương trình đào tạo;

- Tổ chức quản lý giáo viên theo các quy định về quản lý đào tạo, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ giảng dạy và kế hoạch giáo viên.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.
2. Bộ máy tổ chức khoa:
2.1. Phụ trách khoa:

- Thầy: Trịnh Biên Thùy

- Trình độ: Thạc sỹ

- Chuyên ngành: Hệ thống điện
- Điện thoại: 0989 569 888

2.2. Tổ môn Điện công nghiệp:

2.3. Tổ môn Điện tử công nghiệp:

Liên hệ

Email: ddtvhqn@gmail.com