1. Chức năng, nhiệm vụ

- Đề xuất và giúp hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý sinh viên;

- Theo dõi giúp đỡ học sinh tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;

- Quản lý học sinh ở nội trú.

- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật sinh viên;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động marketing cho trường;

- Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp và tổ chức giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, xã hội.

- Tổ chức thực hiện quản lý y tế, vệ sinh phòng bệnh và quản trị đời sống học sinh, sinh viên.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Tổ chức bộ máy:
2.1. Phụ trách phòng:

- Thầy: Trần Đức Long
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
- Điện thoại: 0912 192 873

Liên hệ

Điện thoại: 02 033 858 988

Email: hssvvhqn@gmail.com