1. Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế hằng năm và dài hạn của nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.
- Lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề nghiệp.
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Thực hiện giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ Lao động TB&XH, của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Tổ chức bộ máy:
2.1. Phụ trách phòng

- Thầy: Lưu Văn Uy
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
- Điện thoại: 0917 998 399

Liên hệ

Điện thoại: 02033 691 199
Email: dtnckhvhqn@gmail.com