1. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại.

- Giúp hiệu trưởng việc quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, giáo viên, nhân viên, công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện quyết định của hiệu trưởng về quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ của nhà trường: Nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, nhà ăn, ký túc xá học sinh…

- Tổ chức thực hiện quản lý tài sản công, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự trong trường.

- Giúp hiệu trưởng công tác tài chính, lập kế hoạch thu, chi, hằng quý, hằng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán– tài chính của nhà nước;

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và các khoản chi tiêu tiền vốn, sử dụng vật tư và chi phí khác trong trường, tổ chức kiểm kê theo định kỳ đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm vật tư thiết bị thực hành theo định mức vật tư giảng dạy.

- Tổng hợp, thống kê thiết bị, vật tư của nhà trường, thực hiện báo cáo theo định kỳ; - Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị thực hành theo định kỳ;

- Đề xuất tổ chức thực hiện quyết định của hiệu trưởng về điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa trang thiết bị thực hành, cải tọa nhà xưởng thực hành;

- Tổ chức thực nghiệm khoa học công nghệ vào dịch vụ sản xuất theo ngành nghề đào tạo;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Tổ chức bộ máy:
2.1. Phụ trách phòng:

- Ông: Đỗ Thanh Tùng
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
- Điện thoại: 0979 858 546

Liên hệ

Điện thoại: 02033 858 833

Fax: 0333.858.369

Email: ktthvhqn@gmail.com