Việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

– Cơ sở vật chất

– Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

– Đội ngũ nhà giáo

– Chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung Cấp

– Chương trình đào tạo Sơ cấp

Việt Hàn Cao Đẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *