BAN LÃNH ĐẠO

Chức năng, nhiệm vụ : 

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng Trường; tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Nhà trường; tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo theo quy định của Pháp luật;

3. Thực hiện các quy định của Pháp luật và quy chế của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ nghề. Trên cơ sở các quy chế, quy định của Pháp luật, xây dựng và ban hành các quy chế, nội quy của Trường nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở đào tạo nghề;

4. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Trường;

5. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trường và ở địa phương;

6. Thực hiện quy chế dân chủ; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Trường;

7. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Nhà trường, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của Trường;

8. Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

9. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Pháp luật;

10. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường trình hội đồng trường đối với trường cao đẳng công lập hoặc trình hội đồng quản trị đối với trường cao đẳng tư thục phê duyệt;

11. Xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trình hội đồng trường thông qua;

12. Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

13. Hằng năm tổ chức đánh giá, phân loại giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;

14. Xem xét các ý kiến của hội đồng tư vấn trước khi quyết định. Trường hợp không đồng ý với nội dung của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo hội đồng trường trong kỳ họp hội đồng trường gần nhất;

15. Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường; trao đổi với chủ tịch hội đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì hiệu trưởng báo cáo với UBND tỉnh Quảng Ninh;

16. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học;

17. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

18. Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định tại Điều 6, điều 7 của Quy chế này;

19. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý;

20. Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư vấn của trường;

21. Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

22. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.