Khoa Mỏ

Đào tao các nghề khai thác mỏ hầm lò, nổ mìn hầm lò…