PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Phòng Hành chính tổng hợp là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng và quản lý bộ máy tổ chức, lao động tiền lương, bảo hiểm, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, công tác hành chính, phòng chống bão lụt, tự vệ, trực tiếp phụ trách tổ văn phòng, bảo vệ thường trực, thông tin liên lạc;

      Thực hiện các nhiệm vụ:

Tổ chức và thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại; Giúp Hiệu trưởng việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên; Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên; Công tác bảo vệ nội bộ , thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học…Tổ chức thực hiện quản lý tài sản công, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, y tế, vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ an ninh trật tự trong trường; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Hiện nay biên chế của phòng có 10 cán bộ, nhân viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong 50 năm xây dựng và phát triển, phòng Tổ chức hành chính đã nhận được nhiều giấy khen các cấp và nhiều danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”