image banner
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

*Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của nhà trường. Tổ chức thực hiện và đề xuất các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính. Thực hiện công tác kế toán, thống kê theo qui định hiện hành của Nhà nước.

*Nhiệm vụ

(1). Công tác kế hoạch:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của trường;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án của Trường theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị để có phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể;

- Tham gia thẩm định, đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị của Trường.

(2). Công tác kế toán tài chính:

- Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, Nguồn thu dịch vụ đào tạo, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ,  phí và lệ phí và các khoản thu khác;

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường;

- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định về tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;


          - Quản lý, thực hiện công tác thu chi, thanh toán, hạch toán, quyết toán, báo cáo tài chính đúng quy định. Đảm bảo hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ chứng từ theo chế độ Nhà nước quy định;

    - Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, cấp bù học phí cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán các khoản phải nộp nhà nước theo quy định. Xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành;

  - Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị theo quy định của nhà nước;

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước;         

- Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm triệt để mọi nguồn thu cho Trường;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Các quy chế chi đào tạo nghề lái xe, tàu thủy, và các nghề ngắn hạn khác;

 - Xây dựng giá thành đào tạo các nghề, các loại hình đào tạo;

 - Kiểm soát trước khi các đơn vị trình Hiệu trưởng ký các Hợp đồng và thanh lý hợp đồng có liên quan đến giá trị tiền phải thanh toán cho bên B;

  - Duyệt dự toán, khảo sát giá khi Mua sắm, xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa từ các nguồn kinh phí được cấp và nguồn kinh phí tự có. Trưởng phòng KHTC là Thường trực Hội đồng giá của Nhà trường;

- Quản lý két bạc; các tài khoản của Nhà trường tại ngân hàng, kho bạc ; kho vật tư; Phôi bằng chứng chỉ các loại. Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, các quyết định giao đất của Nhà trường;

 - Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng trình hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị thực hành theo định mức vật tư và tiến độ giảng dạy;

 - Quản lý công tác đầu tư; giám sát, đánh giá đầu tư; quản lý công tác đấu thầu các dự án đầu tư của Trường. Thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

(3). Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh
Quang Ninh Viet Nam - Korea College Web Portal

 Trụ sở chính: Tổ 4 khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Cơ sở 1: Tổ 7, khu 1, Phường Hà Khẩu, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Cơ sở 2: 767 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại: 0203.3858.988 – 0203.3858.369
 Email: contact@caodangviethanqn.edu.vn    Facebook www.facebook.com/caodangviethanqn
Bản đồ trực tuyến

Copy right by VNPT Quảng Ninh