PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chi bộ Kế hoạch tài chính trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh những năm qua đã lãnh đạo chuyên môn và tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, liên tục các năm đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc, chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy khen tặng.

Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và quản lý các nguồn kinh phí theo qui định của nhà nước và của nhà trường. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển trường; Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo qui định hiện hành; Tổ chức và thực hiện kế hoạch thu, chi hàng năm của trường theo đúng các chế độ thủ tục, thể lệ, hóa đơn, chứng từ quy định về công tác tài chính hiện hành của Nhà nước;

Hướng dẫn nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán cho các đơn vị Phòng, Khoa, trung tâm và cá nhân trong Trường; Quản lý giá trị tài sản (cơ sở vật chất, thiết bị) và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản hàng năm trong Trường, tổ chức kiểm kê theo định kỳ đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước; Theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh (đóng học phí, nội trú phí và các lệ phí khác v.v.) đầy đủ, đúng kỳ hạn theo đúng quy định của Nhà nước thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, giáo viên chủ nhiệm đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện và báo cáo Ban Giám hiệu xử lý kỷ luật những học sinh vi phạm; Lập kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính của Trường hàng quý, năm để báo cáo các cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách, các nguồn vốn, kinh phí phục vụ đào tạo và sản xuất kinh doanh (nếu có), thực hiện quản lý các chế độ tài chính kế toán; Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán; chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác tài chính kế toán đối với các phòng, khoa, trung tâm trong trường. Trực tiếp quản lý két bạc của trường, lưu trữ sổ sách, chứng từ quyết toán hàng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước; Xây dựng kế hoạch mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy của Trường.